Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://ultravscandinavia.se. För oss på Ultra V Scandinavia är din integritet viktig för oss. I denna integritetspolicy nedan finner du information om hur dina personuppgifter behandlas.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter

Ultra V Scandinavia är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy är du välkommen att kontakta oss!

Tel: 073 53 43 573 
E-post: info@undenmd.se

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig

Ultra V Scandinavia  kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du registreras som kund, beställer våra produkter, använder våra tjänster (inklusive eventuella mobilapplikationer), kontaktar vår kundtjänst, deltar på våra event, kurser, workshops eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter till dig och vid behov dina anställda, såsom e-postadress och telefonnummer
  • Personnummer när det är detsamma som organisationsnumret om du har en enskild firma eller vid bokning av flygbiljetter vid resa som vi arrangerar
  • Uppgifter om köp
  • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)
  • Information om eventuell födoämnesallergi vid deltagande i kurser och event som vi arrangerar

4. Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vi förekommer på sociala medier, Instagram och Facebook. Där kan du kommunicera med oss genom kommentars- och meddelandefunktioner. Du kan också tagga något av våra varumärken eller använda hashtag.

Om du taggar oss eller något av våra varumärken i ett foto eller delar information på vår profil har du lämnat samtycke till att fotot respektive informationen visas i vår profil på sätt som är brukligt i det aktuella mediet. Om mediet inte tillåter att du själv tar bort informationen men att vi kan göra detta så gör vi det på din begäran. Om du skickar oss ett meddelande genom sociala medier så svarar vi på det och lagrar det i det sociala mediet.

5. Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund
Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring
Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter.
Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i tre år från ditt sista köp. Fakturor lagras i vårt affärssystem enligt gällande bokföringslagstiftning.
När du anmäler dig till kurser som vi arrangerar kan vi behöva få information om eventuella födoämnesallergier. Genom att du uppger dem till oss vid din anmälan har du gett samtycke till att de lagras i vår kursdokumentation fram till kursdagen. Efter genomförd kurs raderas denna uppgift från vår kursdokumentation.

6. Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter med andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

7. Tredjelandsöverföringar

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan att du informeras om överföringen kan ske lagligt och säkert.

8. Dina rättigheter

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig [eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling] kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på info@ultravscandinavia.se